இலண்டன் பல்கலைக்கழகத் தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வேடுகள்

இலண்டன் பல்கலைக்கழகம்

(University of London)

தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வுகள்

– முனைவர் ஆ.மணவழகன்

இணைப் பேராசிரியர்

சமூகவியல், கலை (ம) பண்பாட்டுப் புலம்

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

manavazhahan@gmail.com

எண் ஆய்வேட்டின் தலைப்பு ஆய்வாளர் நெறியாளர் ஆண்டு
1 7, 8 ஆம் நூற்றாண்டுக் கல்வெட்டுக்களில் காணப்படும் மொழிநடை கணபதிபிள்ளை. கே டெர்னர் 1947
2 பத்துப்பாட்டுக் காட்டும் தமிழர் சமூக, அரசியல், பண்பாட்டு வாழ்க்கை வித்தியானந்தம் மாசுடர். ஏ 1953

 

admin

ஆய்வாளர், பேராசிரியர், சமூகவியல், கலை (ம) பண்பாட்டுப் புலம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

Add comment

error: Content is protected !!