பர்மிங்காம் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்ட ஆய்வேடுகள்

பர்மிங்காம் பல்கலைக்கழகம்

(University of Birmingham)

தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வுகள்

– முனைவர் ஆ.மணவழகன்

இணைப் பேராசிரியர்

சமூகவியல், கலை (ம) பண்பாட்டுப் புலம்

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

manavazhahan@gmail.com

 

எண் ஆய்வேட்டின் தலைப்பு ஆய்வாளர் நெறியாளர் பெயர் ஆண்டு
1 தமிழில் வீர காவிய பாடல்கள் கைலாசபதி. கே தாம்சன் 1967
2 பண்டைத் தமிழ் நாடகம் சிவதம்பி. கே தாம்சன் 1967

 

admin

ஆய்வாளர், பேராசிரியர், சமூகவியல், கலை (ம) பண்பாட்டுப் புலம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

Add comment

error: Content is protected !!