ஸ்ரீ சங்கராசார்யா பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்ட ஆய்வேடுகள்

ஸ்ரீ சங்கராசார்யா பல்கலைக்கழகம்

தமிழியல் – முனைவர் பட்ட ஆய்வுகள்

– முனைவர் ஆ.மணவழகன்

வ.

எண்

ஆய்வுத்தலைப்பு ஆய்வாளர் நெறியாளர் ஆண்டு
1. கந்தபுராணமும் கச்சியப்பரும் ஜி.சூரியகுமாரி முனைவர்

ச.மீனாட்சிநாத பிள்ளை

1999
2. கவிமணி தேசிகவிநாயகம் பிள்ளையின் படைப்புகள் ஓர் ஆய்வு வி.கிருசுணமூர்த்தி முனைவர்

ச.மீனாட்சிநாத பிள்ளை

2000
3. குசேலா பாக்கியானமும், குசேல விருத்தம் வஞ்சிய பாட்டும் மற்றும் குசேல சத்கதியும் ஓர் ஒப்பாய்வு க.புஷ்பா முனைவர்

ச.மீனாட்சிநாத பிள்ளை

1998

admin

ஆய்வாளர், பேராசிரியர், சமூகவியல், கலை (ம) பண்பாட்டுப் புலம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

Add comment

error: Content is protected !!