ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத் தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வேடுகள்

ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகம்

(University of Oxford)

தமிழியல் – முனைவர் பட்ட ஆய்வுகள்

– முனைவர் ஆ.மணவழகன்

இணைப் பேராசிரியர்

சமூகவியல், கலை (ம) பண்பாட்டுப் புலம்

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

manavazhahan@gmail.com

எண் ஆய்வேட்டின் தலைப்பு ஆய்வாளர் நெறியாளர் பெயர் ஆண்டு
1 தமிழ் வினைச் சொற்களின் ஒலியியல சதாசிவம். ஏ புரோ. பி 1957
2 கலித்தொகையின் மொழிநடை பூலோகசிங்கம். பி புரோ. பி 1968
3 Study of the Language of Pandya Inscriptions வேலுபிள்ளை. ஏ புரோ. பி. 1968

admin

ஆய்வாளர், பேராசிரியர், சமூகவியல், கலை (ம) பண்பாட்டுப் புலம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

Add comment

error: Content is protected !!