கருநாடகப் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்ட ஆய்வேடுகள்

கருநாடகப் பல்கலைக்கழகம்

தமிழியல் – முனைவர் பட்ட ஆய்வுகள்

முனைவர் ஆ.மணவழகன்

வ.எண்

ஆய்வுத்தலைப்பு ஆய்வாளர் நெறியாளர்

ஆண்டு

1. கருநாடகத்திற்கும் தமிழகத்திற்கும் இடையேயுள்ள வரலாற்றுத் தொடர்புகள் ச.மாடசாமி இரா.பன்னீர் செல்வம் 1992

admin

ஆய்வாளர், பேராசிரியர், சமூகவியல், கலை (ம) பண்பாட்டுப் புலம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

Add comment

error: Content is protected !!