முனைவர் ஆ.மணவழகன் – விருதுகள்

முனைவர் ஆ.மணவழகன் பெற்ற விருதுகள்

Awards received by Dr. A. Manavahahan

முனைவர் ஆ.மணவழகன் – குடியரசுத் தலைவரின் இளம் தமிழறிஞர் விருது – 2007-08

 

முனைவர் ஆ.மணவழகன் – குடியரசுத் தலைவரின் இளம் தமிழறிஞர் விருது – 2007-08

 

முனைவர் ஆ.மணவழகன் – குடியரசுத் தலைவரின் இளம் தமிழறிஞர் விருது – 2007-08 – பொற்கிழி

 

முனைவர் ஆ.மணவழகன் – தமிழ்நாடு அரசின் இளம் தமிழ் ஆய்வாளர் விருது -2018

 

முனைவர் ஆ.மணவழகன் – தமிழ்நாடு அரசின் இளம் தமிழ் ஆய்வாளர் விருது – 2018

 

முனைவர் ஆ.மணவழகன் – தமிழ்நாடு அரசின் சிறந்த திறனாய்வு நூல் விருது – 2013

 

முனைவர் ஆ.மணவழகன் – தமிழ்நாடு அரசின் சிறந்த திறனாய்வு நூல் விருது – 2013

 

முனைவர் ஆ.மணவழகன் – தமிழ்நாடு அரசின் சிறந்த திறனாய்வு நூல் விருது – 2015

 

முனைவர் ஆ.மணவழகன் – தமிழ்நாடு அரசின் சிறந்த திறனாய்வு நூல் விருது – 2015

 

முனைவர் ஆ.மணவழகன் – புலியூர் கேசிகன் விருது – 2017

 

முனைவர் ஆ.மணவழகன் – புலியூர் கேசிகன் விருது – 2017

 

முனைவர் ஆ.மணவழகன் – ஆய்வுக் கலைமணி விருது – 2013

 

முனைவர் ஆ.மணவழகன் – நற்றமிழ்ச் செல்வர் விருது – 2017

 

முனைவர் ஆ.மணவழகன் – வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது – 2017

 

முனைவர் ஆ.மணவழகன் – கவிச்செல்வர் விருது – 2017

 

முனைவர் ஆ.மணவழகன் – டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் விருது – 2020

 

முனைவர் ஆ.மணவழகன் – பண்பாட்டுக் காப்பாளர் விருது 2020

 

முனைவர் ஆ.மணவழகன் – மகாகவி பாரதியார் விருது – 2021

admin

ஆய்வாளர், பேராசிரியர், சமூகவியல், கலை (ம) பண்பாட்டுப் புலம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

error: Content is protected !!